Olympic Pyeongchang: Triều Tiên cử quan chức bị Hàn Quốc phạt tới dự bế mạc Olympic