Nokia X6: Nokia X6 'tai thỏ' được mua hết trong 10 giây