Ninja lead: Video: Ba chị ninja rủ nhau dàn hàng ngang chờ đèn đỏ kết hợp tránh nắng, tài xế ô tô bấm còi xin đi cũng không nhường