Nhốt chồng trong lồng sắt: Vợ nhốt chồng vào lồng sắt ở Thanh Hóa: Phổ biến cai nghiện bằng cũi?