Nhiệt độ giảm sâu: Nhiệt độ miền Bắc giảm sâu, Mẫu Sơn rét 2 độ