Nhiệt điện: Bốn công nhân nhà máy nhiệt điện ngạt khí tử vong