Nhiệt điện: Vùng áp thấp trên Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới