Nhật Cường Mobile: Vụ Nhật Cường: Cần làm rõ có lợi ích nhóm, đụng chạm ai hay không?