Nhã Phương: Đã đẹp sẵn rồi, Huyền Baby, Thúy Vi, Nhã Phương... vẫn sửa mặt