người Việt bị giết ở Mỹ: Nữ đầu bếp gốc Việt bị cứa cổ trong nhà hàng ở Mỹ