nghệ sỹ hài: Hồng Tơ: Người ta đem tiền đến dâng tận miệng nhưng tôi bỏ hết để chơi bạc