ngân sách Nhà nước: 3 tháng đầu năm, mỗi ngày ngân sách trả lãi nợ vay 340 tỷ đồng