ngân sách Nhà nước: Mỗi ngày Ngân sách Nhà nước thu hơn 3.600 tỷ đồng, chi 330 tỷ trả lãi