ngân hàng xây dựng: Chính phủ yêu cầu xây dựng kịch bản điều hành tỷ giá