Ngân hàng Đại Tín: Ông Trầm Bê và gia đình được trả lại hai miếng đất