New York: Trump công bố giải 'kênh tin giả' của năm