New York: An ninh Mỹ phá âm mưu đánh bom ngày bầu cử giữa nhiệm kì