Mỹ và Liên Xô: ICBM R-36M/M2 Liên Xô: Quái vật 'Quỷ Satan' được Mỹ và NATO xướng tên trong nỗi khiếp sợ