Mỹ không kích Syria: Đem quốc bảo F-35 đánh Syria, Mỹ mong 'được cả tiếng lẫn miếng': Coi chừng mất sạch