mức án Đinh La Thăng: Mức án dành cho ông Đinh La Thăng chứng minh không có vùng cấm