mức án Đinh La Thăng: Nhiều bị cáo nhận sai, ông Đinh La Thăng vẫn một mực nói vô tội