Mưa ngập: Bão số 4 đổ bộ, Chương Mỹ có nguy cơ tiếp tục biến thành 'ốc đảo'