Mưa ngập: Sài Gòn ngập nặng sáng đầu tuần, học sinh ướt sũng đến trường