Mourinho: Mourinho khinh bỉ Man City và... đòi tiền cát-xê đóng phim