MobiFone - AVG: MobiFone chấm dứt dự án AVG, thu hồi xong toàn bộ tiền