MobiFone: Bộ Công an nói về kiến nghị tiếp nhận hồ sơ vụ MobiFone mua cổ phần AVG