miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND Đà Nẵng: Xem xét miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND Đà Nẵng của ông Nguyễn Xuân Anh