máu Hoạn Thư: Quỳnh Châu: "Hoàng Thuỳ, Mâu Thuỷ là đối thủ mạnh nhất"