mất lòng tin vào y tế trong nước: Mất lòng tin vào y tế trong nước, người Trung Quốc tìm đến bác sĩ Mỹ