mang thai: Mang bệnh đe dọa tính mạng 2 đứa con trong bụng, mẹ lặng người nằm nghe 20 bác sĩ mổ cứu con ở tuần thai thứ 34