mã tấu: Hơn 30 người hỗn chiến bằng súng, mã tấu ở Sài Gòn do đá gà