lương bổng: Đang yên đang lành, cô vợ "'bóng tối' bỗng lên tiếng kể hết chuyện vụng trộm cho bà cả vì... lương tâm cắn rứt