luật đặc khu: Tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi về đặc khu