Lóng Luông: Phát hiện trữ lượng kim cương khổng lồ dưới lòng đất