lễ hội Tịch điền 2019: Video - Ảnh: Phó thủ tướng xuống đồng trong lễ hội Tịch điền