lễ đầu năm: Cướp phết Hiền Quan: Bạo lực hay thượng võ?