lão tướng World Cup 2018: 12 lão tướng vẫn là trụ cột tại World Cup 2018