Lão nông Sài Gòn: Cận cảnh: Lão nông Sài Gòn phù phép gốc "củi" thành cây cảnh nửa tỷ