Lao động Việt: Chấm dứt thả nổi cung đường phượt đẹp và nguy hiểm nhất Việt Nam