Lao động Việt: Nghiêm cấm việc đưa người lao động đi làm việc tại khu vực nhiễm xạ