lâm khanh chi: Lâm Khánh Chi không dám rời sự kiện vì sợ bị nghi lấy cắp hột xoàn của Lý Nhã Kỳ