Kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh: Lí do ông Xuân Anh vắng mặt tại hoạt động HĐND TP Đà Nẵng