kỳ duyên: Lan Khuê: 'Có người dùng sức ép, buộc tôi phải chọn một đội khác chiến thắng tại The Look'
<