Kinh tế

Đề án cải cách tiền lương cán bộ, công chức có gì đột phá?

Bỏ cách tính lương theo hệ số thay bằng số tiền cụ thể cho từng chức vụ, vị trí là điểm đột phá lớn nhất trong đề án cải cách tiền lương sắp trình Hội nghị Trung ương 7.

Đề án cải cách tiền lương cán bộ, công chức có gì đột phá?

Theo Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin mới hơn