Kiện Apple: Trùng lịch Apple, hãng di động này phải rời ngày ra mắt sản phẩm