khuyết tật: Cô gái khuyết tật ở Huế vẽ tranh bằng chân và lời nói dối đẫm nước mắt của người mẹ