khuyết tật: Cô gái bị đủ thứ bệnh suốt 35 năm cho tới khi bác sĩ mở tầng hầm của nhà cô