Khủng bố IS: Sốc: Mỹ áp mức thuế cao khủng khiếp lên cá tra Việt Nam