Không khí lạnh: Bờ biển Anh ngồn ngộn xác chết sinh vật biển