Không khí lạnh: Đợt rét đậm mới ở Bắc Bộ có thể sẽ kéo dài trong 2-3 ngày