khách Việt: Một Việt kiều rơi từ tầng 3 khách sạn xuống đất trước trận Pháp - Uruguay diễn ra