Khách sạn: Sửa ô tô cho khách, tiện thể... đánh chìa rồi nửa năm sau trộm xe