kết hôn: Lý do phường ‘cho’ lấy 2 vợ: 'Do lỗi phần mềm'?