Juventus: Cristiano Ronaldo: 'Tôi gia nhập Juventus không phải để dưỡng già'