Jun Phạm: Ninh Dương Lan Ngọc cấp cứu, kiệt sức vì quay Running Man