Johnny Trí Nguyễn: Lý do bất ngờ khiến vẻ điển trai của Johnny Trí Nguyễn xuống dốc