Jerusalem: Mạng người Palestine qua hàng nghìn đôi giày cũ trước trụ sở EC