iPhone X: CẢNH BÁO: Sau 18 tháng, pin iPhone X, 8 và 8 Plus sẽ bị hao mòn