iPhone X: iPhone XR đã cho đặt trước trên website Apple